Bëhu Një Murator i Lirë

Lozha e Madhe e Kosovës

Lozha e Madhe e Kosovës dhe Lozhat e saj vartëse janë të hapura për të gjithë kandidatët e mirë, që duan të bëhen më të mirë. Lozhat tona nxisin zhvillimin e Muratorisë së Lirë në dobi të të gjithë anëtarëve të tyre, duke u bazuar në liri, drejtësi, paqe dhe bamirësi. Ato garantojnë barazi të plotë për të gjithë anëtarët e tyre pa marrë parasysh përkatësinë fetare, racore, etnike, nivelin e shkollimit, bindjet etj. dhe qëndrojnë besnike ndaj Detyrave të Lashta dhe Parimeve Themelore për njohjen e Lozhave të Mëdha.

Përvojë e Përjetshme

Të bëhesh një Murator i Lirë është sikur të shkosh në një udhëtim: nga anëtarësimi si nxënës e deri sa të bëhesh Mjeshtër Murator i Lirë.

Kushtet Për Antarësim
Lozha e Madhe e Kosovës

Çdo burrë mund të bashkohet në vëllazërinë tonë pavarësisht nga përkatësia etnike, pikëpamjet politike, gjendja ekonomike apo orientimet fetare. Megjithatë një murator i lirë, antarë i Lozhës së Madhe të Kosovës, duhet:

Procesi i Antarësimit
Lozha e Madhe e Kosovës